การแพร่คลื่นแบบดิจิตอล

การแพร่กระจายคลื่นแบบอนาล็อกมีขีดจำกัดในการส่งสัญญาณ ซึ่งใช้ความกว้างช่องสัญญาณมาก คลื่นสัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย

สัญญาณภาพมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถประยุกต์ไปใช้งานร่วมกับสื่อผสมอื่นๆได้ จึงต้องคิดค้นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกระโดดข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
 
     ประโยชน์จากการเปลี่ยนมาใช้การแพร่คลื่นแบบดิจิตอลนี้ เกิดจากข้อจำกัดที่สำคัญ 4 ประการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่นำไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบการแพร่กระจายคลื่นระบบดิจิตอล และทำให้ผู้รับบริการได้รับผลประโยชน์นี้ได้โดยตรง คือ
  •  ใช้ความกว้างช่องสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • สัญญาณมีคุณภาพที่ดีและไม่มีการรบกวน
  • รูปแบบสัญญาณเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • ขนาดของการมองภาพที่ให้มุมมองภาพที่ดีขึ้น